top of page

van 1985 tot nu

Verslagen der bijeenkomsten

BOERSMA

In 1943 stichtte kanunnik Egide Konings een verdienstelijke historische kring te Borgloon. Deze kring organiseerde in 1955 in samenwerking met een uitvoerend comité een groots opgezette "Kanunnik Daris herdenking" ter gelegenheid van de 50ste verjaring van zijn afsterven. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bisschop van Luik, de provinciegouverneur van Limburg, de hulpbisschop van Luik, de deken van het Luikse kapittel, senatoren, volksvertegenwoordiger en voorzitters allerhande.

De kring verwaterde.

Tot 1983 sierde de gedenkplaat uit 1955 de gevel van het "huis Loeners" in de Papenstraat te Borgloon. Ten gevolge van herstellingswerken werd deze plaat verwijderd en bleef ze geruime tijd uit het gezichtveld van de Lonenaren. Na wat heen- en weergepraat werd ze dan uiteindelijk in 1985 opnieuw bevestigd aan de gevel van het huis Loeners.

Deze gebeurtenis had de verloren belangstelling voor de Loonse geschiedenis terug aangewakkerd. De geschiedkundige interesse werd meteen gestalte gegeven door het organiseren van twee vergaderingen; op 12-11-1984 brachten bestaande verenigingen van de Loonse fusiegemeente verslag uit over hun werking met als hoofdthema de werking van de geschiedkundige kring Hoepertingen door Camille Wijnen en op 28-01-1985 volgde een samenkomst waarop E. Vandeplas, de voorzitter van de geschiedkundige kring van Tongeren, de werking van zijn eigen vereniging toelichtte.

Samen met een voelbaar hernieuwd historische reveil in het Loonse leidde dit onder impuls van Jos Bleus op 21-03-1985 tot de oprichting van een nieuwe Loonse historische kring onder de naam "Geschiedkundige Kring kanunnik Daris". Meteen meldden zich 34 geïnteresseerde leden. Frans Coenen werd secretaris van de vereniging en zal dat tot op heden vol ijver blijven.

In 1985 nam Jos Bleus, toenmalig schepen van cultuur te Borgloon en voorzitter van de Geschiedkundige Kring, meteen een groots initiatief dat met stijl en bravoure werd uitgevoerd: de "herdenking van de 80ste verjaardag van het overlijden van kanunnik Daris" op 26-27-28 april 1985.

Verder nam onze kring deel aan de werkgroep tot oprichting van het Fruitmuseum.

Wij traden toe tot de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Onze voorzitter-schepen Jos Bleus ging verder met een reeks van grote tot zeer grote initiatieven:

"De Loonse Stroopdagen" van 1-4 mei 1986, een initiatief van Streekontwikkeling Zuid-Limburg in samenwerking met de Loonse geschiedkundige kring kanunnik Daris.

"Borgloon weer stad", een initiatief van onze voorzitter Jos Bleus die tevens schepen van cultuur te Borgloon was. Dit gebeurde tijdens de drie opeenvolgende week-ends van 23-24, 30-31 augustus en 6-7 september 1986 met 4 tentoonstellingen, een bezoek aan de Sint-Odulphuskerk en een voetbaltornooi ingericht door F.C. De Jeugd uit Borgloon en met een overvloed aan activiteiten in de deelgemeenten Bommershoven, Broekom, Gors-Opleeuw, Gotem, Groot-Loon, Hoepertingen, Kerniel, Rijkel en Voort.

De teruggevonden geschiedkundige geschriften van advocaat H. Henrotay werden verwerkt en becommentarieerd. Later werden ze gepubliceerd.

De voorstelling "Loon-Horn" op 17, in het kasteel van Horn (NL) en op 30 september 1989 in het Brigittijnenklooster te Borgloon. In het kader van "150 jaar Limburg" werd een stukje geschiedenis van het graafschap Horn en van het graafschap Loon geëvoceerd. Via toneel en vertellers liet men de graven en de prins-bisschop mijmerend dialogeren over hun wensen, verlangens, motieven en teleurstellingen, over de gebeurtenissen die hun lot bepaalden.

Jos Bleus stelt zijn boek "7.500 jaar bouwkunst in Limburg" voor.

Op uitnodiging van onze kring werd op 09-05-1992, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Fruitveiling Borgloon, het jaarlijks congres gehouden van de Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg onder het thema: "Fruit in het Oude Land van Loon".

Jos Bleus werd op 24-06-1997 als voorzitter vervangen door dhr. Auke Boersma, een Fries die als kasteelheer te Gors-Opleeuw was komen wonen. Drie jaar later overleed dhr. Boersma op 16 augustus 1999.

Na de dood van Auke Boersma kwam Jos Bleus op 20-11-1999 noodgedwongen terug als voorzitter en bleef dat tot in 2006.

23-06-1998, de leden van de geschiedkundige kring "Kanunnik Daris" op de trappen van het kasteel van Auke Boersma te Gors-Opleeuw

Jos Bleus werd op 18-04-2006 als voorzitter opgevolgd door Joseph Breesch, een filosoof uit Rijkel (+ Rijkel 20-03-2018). Hij was anderhalf jaar voorzitter tot op 09-09-2007. Onder zijn mandaat verscheen er een Loons geschiedkundig tijdschrift: "Lossensia". 3 à 4 nummers zagen het levenslicht. Door omstandigheden moest dit mooie initiatief echter tijdelijk opgeborgen worden.

Vanaf september 2007 volgde een lacune in de bestuursmandaten. Niemand voelde zich geroepen om verantwoordelijkheid te nemen. Onze moedige secretaris Frans Coenen hield tot en met 2012 de geschiedkundige kring overeind.

Ook zonder voorzitter bleef de kring verder initiatieven uitwerken.

In september 2009 vervolledigden wij de Kroniek van Borgloon. Raadpleeg op deze website.

Op 6 november 2009 en de weken die erop volgden, hield onze kring in samenwerking met de faculteit Godsgeleerdheid, K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, een prestigieuze tentoonstelling "Tussen Borgloon en Rome. Gerardus Vossius (1547-1609)". Raadpleeg op deze website.

In 2011 werd de bibliotheek van onze vereniging gedigitaliseerd.

Op 03-03-2012 startte Ivo Gilisen een website voor de Kring Daris.

Op 15 januari 2013 nam Ivo Gilisen de leiding van de kring. De 85-jarige Frans Coenen legde zijn functie als secretaris neer na bijna 28 jaar trouwe dienst. Bedankt Frans!

2013-2016 Verdere uitbouw van ons digitaal luik onder impuls van voorzitter Ivo en Serge Houbrechts.

Op 08-01-2017 overleed ons gewaardeerd lid 'meester' Frans Coenen in het A.Z. Vesalius te Tongeren, 89 jaar en 4 maanden oud. Hij werd op vrijdag 13-01-2017 te Borgloon begraven. Frans heeft vanaf de stichting, gedurende bijna 28 jaar, onze Geschiedkundige Kring gedragen als secretaris. Zonder Frans was de Geschiedkundige Kring Daris waarschijnlijk reeds lang teloor gegaan. Hij was tot op hoge leeftijd bedrijvig in de kring en heeft 'Daris', bij ontstentenis van bestuur, steeds actief gehouden.

Op 20 maart 2018 overleed weer een van onze gewaardeerde leden, nl. Joseph Breesch uit Rijkel, 84 jaar. Jef was niet alleen lid van onze Darisgroep maar hij was vooral de bezieler van een Rijkelse historische werkgroep met een viermaandelijks tijdschrift dat Rickel heette en dat later samensmolt met de Heemkring Rijkel tot één vereniging onder de naam Heemkundige en Historische Kring Rijkel. Joseph heeft in zijn leven twee grote werken geschreven en uitgegeven: 1) Diksjenèèr van het Réékels; 432 pagina's, uitgegeven in 2012, zijn levenswerk en 2) Het boek van abt Willem van Rijkel (1249-1272) dat hij volledig vanuit het werk van de grote Belgische historicus Henri Pirenne uit het Latijn vertaalde; 444 pagina's, uitgegeven in 2017. De talloze artikels die hij bovendien geschreven heeft voor de geschied- en heemkundige tijdschriften zijn niet te tellen. Zijn leven als filosoof was gevuld met schrijven en lezen. Hij ging stilletjes van ons heen zoals hij geleefd heeft: in alle stilte in zijn leeszetel bij het raam.

In 2020 had een coronapandemie de wereld in zijn greep met meer dan 2,5 milj doden wereldwijd en meer dan 20.000 doden in België. Het virus heette COVID-19. Alle samenkomsten werden verboden. Onze laatste vergadering was op 18 februari 2020 en wij startten opnieuw op ...

2 0 2 4   (14 - 16h)

't Sgrevenhuis

 • Dinsdag 16 januari 2024 

  • Herschikking bestuurstaken
   Overzicht Loonse bijnamen - deel 2
 • Dinsdag 20 februari 2024  

  •  Kernlid Nico Dieu gaf uitleg over zijn boek "Graafschap Loon-Luiks-Limburgs"

 • Dinsdag 19 maart 2024

  • Rob Vandueren zal spreken over Christina de Wonderbare​

 • Dinsdag 16 april 2024

  • Proces en missie ivm heemkundig archief digitaal toegankelijk maken door kernlid Serge Houbrechts

  • feitelijke vereniging of vzw ?  Uiteenzetting door Ivo Gilisen

  • voorstel om het krantenarchief van de bibliotheek te copieren om ons archief uit te breiden

  • voorstel om foto's van straten in hun vroegere en huidige toestand te verenigen - 1900-1950-2000

 • Dinsdag 21 mei 2024

 • Dinsdag 18 juni 2024

 • geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 17 september 2024

 • Dinsdag 15 oktober 2024

 • Dinsdag 19 november 2024

2 0 2 3

 • Dinsdag 17 januari 2023 - 13u !!

  • An-Katrien van Erfgoed Haspengouw gaat ons daarin begeleiden.
   Eerste samenkomst ivm glasplatencollectie.
   Samen bekijken van de glasplaten en begin van inventarisatie.
 • Dinsdag 21 februari 2023

  • IvoG: De oude brug van Maaseik in 1884 gebouwd door een Lonenaar.
   GuidoG: Kerstening in onze streken
   SergeH: Verdwenen altaren uit de St Odulphuskerk van Borgloon. 
 • Dinsdag 21 maart 2023

  • SergeH: De bouwfases van de Sint-Odulphuskerk (kort)
   SergeH: Kritiek op de werking van het Kapittel in 1613.
   IvoG: beoordeling "automatische vertaling" van hoofdstukken uit de boeken van Daris. (onder voorbehoud)
 • Dinsdag 18 april 2023

  • GuyV: over Broederschappen en die van Sint-Hubertus uit de 17e eeuw, hier in Borgloon.
   GuyV: enkele punten uit de nieuwe visie op het Odiliaschrijn.
 • Dinsdag 16 mei 2023

  • AlbertV: Burgerwelzijn
   SergeH: De pest te Loon in 1624-1636. De melaatsen en pesthuisjes
 • Dinsdag 20 juni 2023

  • IvoG: De Loonse Bokkenrijders 250 jaar
 • Geen samenkomst in juli & augustus

 • Dinsdag 19 september 2023

  • SergeH: Het ontstaan van de Motbeek
 • Dinsdag 17 oktober 2023

 • Dinsdag 21 november 2023

  • Loonse bijnamen - overzichtje deel 1

 • Geen samenkomst in december

2 0 2 2

 • Dinsdag 18 januari 2022
  ▪Alle activiteiten zijn voorlopig tot nader order

 • Dinsdag 15 februari 2022
  Afgelast wegens de aanhoudende coronacrisis.

 • Dinsdag 15 maart 2022
  Afgelast.

 • Dinsdag 19 april 2022
  Terug een eerste vergadering sinds lang. Stadhuis 14u.

 • Dinsdag 17 mei 2022
  -Serge Houbrechts: de burggraven van Loon
  -Steven Vandewal stadsarchivaris Tongeren: vrije babbel over "onze toekomst" in het kader van de fusie Borgloon-Tongeren.

 • Dinsdag 21 juni 2022
  -Guy Vijgen: Riddertornooien in het algemeen en dat van Chauvenchy (1295) door Graaf Lodewijk V van Loon en Chiny
  -Ivo Gilisen: Voorstelling boek "De bevolking van Groot-Loon 1710-1797", 300 blz.

 • Geen samenkomst in juli & augustus

 • Dinsdag 20 september 2022
  -Guy Vijgen: Geleid bezoek aan onze gerestaureerde Sint-Odulphuskerk.

 • Dinsdag 18 oktober 2022
  -Ivo Gilisen: Inhoud Schepenbank Borgloon

 • Dinsdag 15 november 2022
  Is een verlofdag voor de stadsdiensten. Stadhuis gesloten. Geen samenkomst.
  Geen samenkomst in december

2 0 2 1

Afgelast wegens de aanhoudende coronacrisis.

2 0 2 0

 • Dinsdag 21 januari 2020
  ▪Serge Houbrechts: DNA versus genealogie
  ▪Ivo Gilisen: hoe rijk kon de ex-Loonse familie de Plevoets zijn in 1825?

 • Dinsdag 18 februari 2020
  ▪Herinnering aan Fernand Jamart +02-02-2020
  ▪Ivo Gilisen: hoe rijk kon de ex-Loonse familie de Plevoets zijn in 1825?

 • Vrijdag 13 maart 2020
  ▪Alles afgelast wegens de coronacrisis
  1) Rijksarchief Hasselt komt naar het stadhuis van Borgloon om 14u voor de presentatie van de nieuwe Inventaris van het archief van de schepenbanken van Borgloon.
  2) Deelname aan de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds: Kapel Nieuwland te Borgloon om 20u voor een lezing door Frédéric Deborsu. Toegang €10, met Davidsfondskaart €8.

 • Dinsdag 21 april 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Dinsdag 19 mei 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Dinsdag 16 juni 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Geen samenkomst in juli & augustus

 • Dinsdag 15 september 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Dinsdag 20 oktober 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Dinsdag 17 november 2020
  ▪Afgelast wegens de coronacrisis

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 9

 • Dinsdag 15 januari 2019
  ▪Guido Govaerts: Uit de erfenis van Frans Coenen zaliger. Een enveloppe met merkwaardige inhoud.
  ▪Guy Vijgen: Over het college te Borgloon.

 • Dinsdag 19 februari 2019
  ▪Bezoek tentoonstelling "Stonehenge - Voorbij het mysterie" in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren. De rondleiding met gids start om 14u. Vanaf 13u samenkomst met wagens op het Speelhof. Rechtstreeks rijden met eigen wagen kan ook.

 • Dinsdag 19 maart 2019
  ▪Danny Basteyns: overdracht archief Geschied- en Heemkundige Kring Hendrieken-Voerda met toelichting.
  ▪Daarna verlaten wij het stadhuis en brengen wij een bezoek aan de tentoonstelling "Meesterschap", een organisatie van het Davidsfonds Borgloon in het teken van de "Nacht van de geschiedenis". Inkom is gratis. Voor de liefhebbers is er 's avonds om 20u nog een receptie.

 • Dinsdag 16 april 2019
  ▪Guido Govaerts: Volkskunde uit het Land van Loon. Een systematische behandeling, dorp per dorp en thema per thema. Te beginnen met Kerniel en Colen.
  ▪Ivo Gilisen: varia

 • Dinsdag 21 mei 2019
  ▪Guido Govaerts: Volkskunde uit het Land van Loon.
  1) De fanfares te Loon
  2) fotoreportage i.v.m. bezoek aan kasteel van Gors
  ▪Ivo Gilisen: varia oa. Limburgse onderduikers ten tijde van Napoleon (Maurice Frère)

 • Dinsdag 18 juni 2019
  ▪Guido Govaerts:
  1) Tonen/bespreken van enkele pdf'en gemaakt uit het archief Hendriekcken-Voerda (zie Over deelgemeenten Borgloon, punt 12)
  2) Wie was Martinus Deleersnijder uit Voort?
  3) Uit de reeks Volkskunde uit het Land van Loon: Alken
  4) Fotoreeks eremissen Flor Berckenbosch en Albert Smeers
  5) Uit K. A. Van Den Hoek, Verraard en Verzet, een mindmap

 • Geen samenkomst in juli & augustus

 • Dinsdag 17 september 2019
  ▪Uit M.Rutten, ten in Limburg - Het verzet te Borgloon
  ▪Ivo Gilisen: wat materiaal in verband met twee Loonse verzetlui.
  ▪Guido Govaerts: Toelichting aanwinsten digitaal archief - Chiro en 50 jaar Turn.
  ▪Guido Govaerts: Volkskunde uit het Land van Loon. Een systematische behandeling, dorp per dorp en thema per thema.

 • Zondag 6 oktober 2019
  ▪De Geschiedkundige Kring Daris samen met de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG deel aan de jaarlijkse Erfgoedjaarmarkt Haspengouw in CC De Kimpel te Bilzen.

 • Dinsdag 15 oktober 2019
  ▪Guido Govaerts: Volkskunde uit het Land van Loon: Alken
  ▪Ivo Gilisen: 'Over genealogie' of 'Napoleon te Borgloon'

 • Zondag 27 oktober 2019 om 10.30u
  ▪Ivo Gilisen geeft een voordracht over genealogie voor het Davidsfonds Borgloon in Herberg Klappoel te Borgloon. Inkom € 7 of € 5.

 • Dinsdag 19 november 2019
  ▪Ivo Gilisen: in vogelvlucht door Ivo's voordracht "Genealogie", gegeven te Borgloon voor het Davidsfonds op 27-10-2019.

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 8

 • Dinsdag 16 januari 2018
  ▪Werkvergadering - Sorteren krantenarchief Frans Coenen

 • Dinsdag 20 februari 2018
  ▪Ivo Gilisen - De heren van Rullingen

 • Dinsdag 20 maart 2018
  ▪Bezoek kerkschatten fusie Borgloon

 • Dinsdag 17 april 2018
  ▪Serge Houbrechts - De Affaire Noortman
  ▪Guy Vijgen - Borgloon in de Middelnederlandse letterkunde.

 • Dinsdag 15 mei 2018
  ▪Ivo Gilisen - 75 jaar geleden ontsnapte Simon Gronowski te Kuttekoven aan het jodentransport.
  ▪Ivo Gilisen - De heren van Rullingen (voorstelling uitgewerkt dossier)

 • Dinsdag 19 juni 2018
  ▪Ivo Gilisen - Oude boeken via Google

 • Geen samenkomst in juli & augustus 

 • Dinsdag 18 september 2018
  ▪Guido Govaerts - voorstelling Monografie Gotem

 • Dinsdag 16 oktober 2018
  Geannuleerd wegens omstandigheden

 • Dinsdag 20 november 2018
  ▪Guy Vijgen - Het kapittel van Borgloon
  ▪Bob Buffa - Fotoreportage restauratie Sint-Odulphuskerk.

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 7

 • Dinsdag 17 januari 2017
  -Jef Breesch: zijn verhaal over het schrijven van de vertaling uit het Latijn van Het Boek van Sint-Truiden door abt Willem van Rijkel
  -Ivo Gilisen: oorlogsverslag WOI door een pastoor van een Loonse deelgemeente.

 • Dinsdag 21 februari 2017
  -Ivo Gilisen: de eerste burgemeester en gemeenteraad na de Belgische onfhankelijkheid.

 • Woensdag 8 maart 2017
  -Ivo Gilisen: lezing 'Het dagboek van Toudy' om 20u in de Sint-Odulphuskerk te Borgloon. Toegang is gratis. Deze activiteit kadert in de tentoonstelling 'Boter bij de vis' van Erfgoed Haspengouw.

 • Dinsdag 21 maart 2017
  -Een lid: voorlezen oorlogsverslag WOI door een pastoor van een Loonse deelgemeente.

 • Dinsdag 18 april 2017
  -Ivo Gilisen: Wonen te Borgloon nog afstammelingen van 'De graven van Loon'?

 • Dinsdag 16 mei 2017
  -Ivo Gilisen: Uit de kroniek van Borgloon 1804-1816, de gebroeders Delvigne, kanunnik en pastoor.
  -Jef Breesch: meer over Het Boek van Sint-Truiden door abt Willem van Rijkel.

 • Dinsdag 20 juni 2017
  -Ivo Gilisen: 1944 en 1945, dramatische jaren te Broekom.
  -Voorstelling boeken

 • Geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 19 september 2017
  -Ivo Gilisen: Een schat in verband met WOI
  -Serge Houbrechts: Loonse jongens die sneuvelden in het leger van Napoleon

 • Dinsdag 17 oktober 2017
  -Guido Govaerts: recent gevonden beeldmateriaal
  -Jef Breesch: oorlogsdagboek van pastoor Coune, Hendrieken-Voort, inleiding en eerste pp (1914)

 • Dinsdag 21 november 2017
  -Serge Houbrechts: Wijnants & siroop
  -Guy Vijgen: Brood en banket te Loon na 1850

 • Geen samenkomst in de maand december

2 0 1 6

 • Dinsdag 19 januari 2016
  -Nieuwjaarsdrink aangeboden door Serge Houbrechts.
  -Ivo Gilisen: jaarverslag
  -Serge Houbrechts: mijn planning voor 2016

 • Dinsdag 16 februari 2016
  -Guy Vijgen geeft ons een rondleiding op de tentoonstelling "Gladiatoren" in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren.
  Samenkomst Speelhof om 13u. Met auto's naar Tongeren. Start rondleiding om 14u.

 • Rond februari-maart 2016: enkele werkdagen i.v.m. het onderhoud van onze bibliotheek.

 • Dinsdag 15 maart 2016
  -Frans Coenen: Eerste Wereldoorlog in de Westhoek, dit n.a.v. een boek waaraan zijn schoonzoon die in Poperingen woont, meegewerkt heeft.
  -Serge Houbrechts: Burchtgracht - Militaire en residentiële verblijfplaats van de Graven van Loon (932-1232)

 • Dinsdag 19 april 2016
  -Serge Houbrechts: De 100 grootste families van Borgloon
  -Fernand Timmermans: De Gasthuiskapel

 • Dinsdag 17 mei 2016
  -Serge Houbrechts: 250 jaar apothekers te Borgloon
  -Ivo Gilisen:
  1) twee vertellingen van Theodorine Destegh (87j) uit haar jeugd.
  2) Bekijken van een Ferrariskaart (versie 1771) en vergelijking situatie 1771 vs 2015 in het algemeen en de verbinding Tongeren-Sint-Truiden in het bijzonder.

 • Dinsdag 21 juni 2016
  -Serge Houbrechts: 250 jaar kleermakers te Borgloon
  -Joseph Breesch: polytonie in het Lonerlands, over stoot- en sleeptonen.

 • Geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 20 september 2016
  -Serge Houbrechts: 250 jaar haarkappers te Borgloon
  -Guy Vijgen: taalkundige verklaring van Loonse familienamen.

 • Dinsdag 18 oktober 2016
  -Ivo Gilisen : graafschap Rieneck (DE), een beeldreportage.
                  : allerlei over WOI o.a. De gesneuvelden van Kerniel, geloof en commercie, een zuster-overste, ...

 • Woensdag 16 (!) november 2016
  -Serge Houbrechts: het Graafschap Loon, territoriale expansie
  -Bob Buffa: fotoreportage over de restauratiewerken Sint-Odulphuskerk Borgloon

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 5

 • Dinsdag 21 januari 2014
  Ivo Gilisen: De afwisseling Frans-Nederlands in de Loonse administratie

 • Dinsdag 18 februari 2014
  Jozef Breesch : Loonse frontblaadjes uit 1914-1918
  Ivo Gilisen : Simon Gronowski opnieuw te Kuttekoven waar hij ontsnapte uit het XXste konvooi richting concentratiekampen Auschwitz-Birkenau.
  Ivo Gilisen : het Facebook fenomeen "Ge zijt van Borgloon als ge ..."

 • Dinsdag 18 maart 2014
  Ivo Gilisen, Jozef Breesch en Jos Bamps: Het oorlogsdagboek van Luitenant Toudy in het Nederlands

 • Dinsdag 15 april 2014
  Serge Houbrechts over de Loonse uitdrukking: "Djê zeit nen echte drâasgielis"

 • Dinsdag 20 mei 2014
  Ivo Gilisen: Bevolking Borgloon 1829

 • Dinsdag 17 juni 2014
  Ivo Gilisen: Merkwaardigheden uit de Loonse burgerlijke stand 1800-1900

 • Geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 16 september 2014
  Ivo Gilisen: Het geheim van de twee mysterieuze stenen van Widdingen en Kerniel ontsluierd.
  Ivo Gilisen: Wie was Eugene Gisbert Claes (Borgloon 1815-1881)

 • Dinsdag 21 oktober 2014
  Joseph Breesch: volksverhalen uit de thesis dd. 1947 van leraar Fernand Beckers uit Sint-Truiden.
  Guy Vijgen: een vijftal Loonse volksverhalen.

 • Dinsdag 18 november 2014
  Schepen Marilou Vanmuysen : toelichting bij het aanstaande initiatief "1000 jaar Loon".

 • Geen samenkomst in december

 • Dinsdag 20 januari 2015
  Joseph Breesch: een sfeerbeeld bij het verlenen van de Leopoldsorde aan de 90-jarige burgemeester Dr. Georges Claes in 1885.
  Serge Houbrechts: een werkvergadering in verband met herbergen te Borgloon rond 1960.

 • Dinsdag 17 februari 2015
  Guy Vijgen geeft ons een rondleiding op de tentoonstelling "Vikingen!" in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren.
  Samenkomst Speelhof om 13u. Met auto's naar Tongeren. Start rondleiding om 14u.

 • Dinsdag 17 maart 2015
  Ivo Gilisen : Loonse gebeurtenissen in oude kranten.

 • Extra Dinsdag 24 maart 2015 om 20u
  Naar jaarlijkse gewoonte neemt de Daris-kring deel aan NACHT van de GESCHIEDENIS 'Boeren in het Land van Loon: toen en nu'. Een organisatie van het Davidsfonds. Deelname 8 euro, leden Davidsfonds: 6 euro.

 • Dinsdag 21 april 2015
  Ivo Gilisen : Voort en de heren van Voort.
  Joseph Breesch : De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden van M. Gerstmans.

 • Dinsdag 19 mei 2015
  Serge Houbrechts: werkvergadering (2) in verband met herbergen te Borgloon rond 1960.

 • Dinsdag 16 juni 2015
  Fernand Timmermans: Het stadhuis van Borgloon.

 • Geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 15 september 2015
  Fernand Timmermans en Ivo Gilisen: Overzicht Graven van Loon.

 • Dinsdag 20 oktober 2015
  Serge Houbrechts: doelstellingen en nieuwe databank (www.daris.be) van onze kring.

 • Dinsdag 17 november 2015
  Ivo Gilisen: twee vertellingen van Theodorine Destegh aan Ivo. Mooie Ferrariskaarten (1771) bekijken i.v.m. Borgloon fusie. Vergelijking situatie 1771 vs 2015.
  Guy Vijgen: Over veejlmannen (klimop)

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 4

2 0 1 3

 • Dinsdag 15 januari 2013
  Guy Vijgen : De studie van de plaatsnamen.

 • Dinsdag 19 februari 2013
  Ivo Gilisen : Merkwaardige dingen uit de BS van Borgloon.
  Een  “geveynst huwelijk” in 1813 en de conscriptie.

 • Dinsdag 19 maart 2013
  Wij doen mee met De Nacht van de Geschiedenis en bezoeken de kunstsmederij Boulet te Nerem, Borgloon.

 • Dinsdag 16 april 2013
  Joseph Breesch : De pest (algemeen)
  Ivo Gilisen: de pest te Borgloon in 1635.

 • Dinsdag 21 mei 2013
  Willy Vandormael : neergestorte vliegtuigen in de omgeving van Borgloon tijdens WOII.

 • Dinsdag 18 juni 2013
  Guy Vijgen : om 14.30 u Gallo-Romeins Museum Tongeren : geleid bezoek aan de tentoonstelling "De Etrusken".
  De Dariskring zorgt voor het vervoer per auto. 8 €/pers.

 • Geen samenkomst in juli en augustus

 • Dinsdag 17 september 2013
  Werkvergadering : labelen van alle boeken uit onze bib.

 • Dinsdag 15 oktober 2013
  Ivo Gilisen : start project Wereldoorlog 1

 • Dinsdag 19 november 2013
  Ivo Gilisen : project Wereldoorlog 1 (vervolg)

 • Geen samenkomst in december

2 0 1 2

 • Dinsdag 17 januari 2012
  Guy Vijgen: De schuttersgilden

 • Dinsdag 21 februari 2012
  Ivo Gilisen: Het woord "Bokkerijder" in de Wellense processen

 • Dinsdag 20 maart 2012
  Ivo Gilisen: vervolg "Het woord Bokkerijder" in de Wellense processen

 • Dinsdag 17 april 2012
  Joseph Breesch: Diksjenèèr van het Réékels

 • Dinsdag 15 mei 2012
  Frans Coenen: Uit de notulen van de gemeenteraad vanaf 1828

 • Dinsdag 19 juni 2012
  Ivo Gilisen: Borgloon 1810-1820, een statistische analyse.

 • Geen samenkomst in juli

 • Geen samenkomst in augustus

 • Vrijdag 21 september 2012 (en niet op dinsdag 18 september 2012)
  Een uitstap naar het Historisch Documentatiecentrum De Barrier te Lommel
  en het archeologisch en historisch museum "De Kolonie" te Lommel.
  Vertrek Speelhof, Borgloon, 12u stipt.

 • Woensdag 10 oktober 2012 - Erfgoed Borgloon
  19.00u - Dankbetuiging familie Alofs
  19.30u - Rijksarchivaris Rombout Nijssen over de geschiedenis van Borgloon

 • Dinsdag 16 oktober 2012
  Willy Vandormael: Loonse abdissen

 • Dinsdag 20 november 2012
  Ivo Gilisen: Chronologie van 12 vroedvrouwen te Borgloon (geb. 1737 - 1885), een vondeling, een keizersnede.

 • Geen samenkomst in december

1 9 8 5  -  2 0 1 1 

26 jaar gebundeld in een PDF (55 mB)

bottom of page