top of page

Over de vereniging

BOERSMA

In 1943 stichtte kanunnik Egide Konings een verdienstelijke historische kring te Borgloon. Deze kring organiseerde in 1955 in samenwerking met een uitvoerend comité een groots opgezette "Kanunnik Daris herdenking" ter gelegenheid van de 50ste verjaring van zijn afsterven. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bisschop van Luik, de provinciegouverneur van Limburg, de hulpbisschop van Luik, de deken van het Luikse kapittel, senatoren, volksvertegenwoordiger en voorzitters allerhande.

De kring verwaterde.

Tot 1983 sierde de gedenkplaat uit 1955 de gevel van het "huis Loeners" in de Papenstraat te Borgloon. Ten gevolge van herstellingswerken werd deze plaat verwijderd en bleef ze geruime tijd uit het gezichtveld van de Lonenaren. Na wat heen- en weergepraat werd ze dan uiteindelijk in 1985 opnieuw bevestigd aan de gevel van het huis Loeners.

Deze gebeurtenis had de verloren belangstelling voor de Loonse geschiedenis terug aangewakkerd. De geschiedkundige interesse werd meteen gestalte gegeven door het organiseren van twee vergaderingen; op 12-11-1984 brachten bestaande verenigingen van de Loonse fusiegemeente verslag uit over hun werking met als hoofdthema de werking van de geschiedkundige kring Hoepertingen door Camille Wijnen en op 28-01-1985 volgde een samenkomst waarop E. Vandeplas, de voorzitter van de geschiedkundige kring van Tongeren, de werking van zijn eigen vereniging toelichtte.

Samen met een voelbaar hernieuwd historische reveil in het Loonse leidde dit onder impuls van Jos Bleus op 21-03-1985 tot de oprichting van een nieuwe Loonse historische kring onder de naam "Geschiedkundige Kring kanunnik Daris". Meteen meldden zich 34 geïnteresseerde leden. Frans Coenen werd secretaris van de vereniging en zal dat tot op heden vol ijver blijven.

In 1985 nam Jos Bleus, toenmalig schepen van cultuur te Borgloon en voorzitter van de Geschiedkundige Kring, meteen een groots initiatief dat met stijl en bravoure werd uitgevoerd: de "herdenking van de 80ste verjaardag van het overlijden van kanunnik Daris" op 26-27-28 april 1985.

Verder nam onze kring deel aan de werkgroep tot oprichting van het Fruitmuseum.

Wij traden toe tot de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Onze voorzitter-schepen Jos Bleus ging verder met een reeks van grote tot zeer grote initiatieven:

"De Loonse Stroopdagen" van 1-4 mei 1986, een initiatief van Streekontwikkeling Zuid-Limburg in samenwerking met de Loonse geschiedkundige kring kanunnik Daris.

"Borgloon weer stad", een initiatief van onze voorzitter Jos Bleus die tevens schepen van cultuur te Borgloon was. Dit gebeurde tijdens de drie opeenvolgende week-ends van 23-24, 30-31 augustus en 6-7 september 1986 met 4 tentoonstellingen, een bezoek aan de Sint-Odulphuskerk en een voetbaltornooi ingericht door F.C. De Jeugd uit Borgloon en met een overvloed aan activiteiten in de deelgemeenten Bommershoven, Broekom, Gors-Opleeuw, Gotem, Groot-Loon, Hoepertingen, Kerniel, Rijkel en Voort.

De teruggevonden geschiedkundige geschriften van advocaat H. Henrotay werden verwerkt en becommentarieerd. Later werden ze gepubliceerd.

De voorstelling "Loon-Horn" op 17, in het kasteel van Horn (NL) en op 30 september 1989 in het Brigittijnenklooster te Borgloon. In het kader van "150 jaar Limburg" werd een stukje geschiedenis van het graafschap Horn en van het graafschap Loon geëvoceerd. Via toneel en vertellers liet men de graven en de prins-bisschop mijmerend dialogeren over hun wensen, verlangens, motieven en teleurstellingen, over de gebeurtenissen die hun lot bepaalden.

Jos Bleus stelt zijn boek "7.500 jaar bouwkunst in Limburg" voor.

Op uitnodiging van onze kring werd op 09-05-1992, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Fruitveiling Borgloon, het jaarlijks congres gehouden van de Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg onder het thema: "Fruit in het Oude Land van Loon".

Jos Bleus werd op 24-06-1997 als voorzitter vervangen door dhr. Auke Boersma, een Fries die als kasteelheer te Gors-Opleeuw was komen wonen. Drie jaar later overleed dhr. Boersma op 16 augustus 1999.

Na de dood van Auke Boersma kwam Jos Bleus op 20-11-1999 noodgedwongen terug als voorzitter en bleef dat tot in 2006.

23-06-1998, de leden van de geschiedkundige kring "Kanunnik Daris" op de trappen van het kasteel van Auke Boersma te Gors-Opleeuw

Jos Bleus werd op 18-04-2006 als voorzitter opgevolgd door Joseph Breesch, een filosoof uit Rijkel (+ Rijkel 20-03-2018). Hij was anderhalf jaar voorzitter tot op 09-09-2007. Onder zijn mandaat verscheen er een Loons geschiedkundig tijdschrift: "Lossensia". 3 à 4 nummers zagen het levenslicht. Door omstandigheden moest dit mooie initiatief echter tijdelijk opgeborgen worden.

Vanaf september 2007 volgde een lacune in de bestuursmandaten. Niemand voelde zich geroepen om verantwoordelijkheid te nemen. Onze moedige secretaris Frans Coenen hield tot en met 2012 de geschiedkundige kring overeind.

Ook zonder voorzitter bleef de kring verder initiatieven uitwerken.

In september 2009 vervolledigden wij de Kroniek van Borgloon. Raadpleeg op deze website.

Op 6 november 2009 en de weken die erop volgden, hield onze kring in samenwerking met de faculteit Godsgeleerdheid, K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, een prestigieuze tentoonstelling "Tussen Borgloon en Rome. Gerardus Vossius (1547-1609)". Raadpleeg op deze website.

In 2011 werd de bibliotheek van onze vereniging gedigitaliseerd.

Op 03-03-2012 startte Ivo Gilisen een website voor de Kring Daris.

Op 15 januari 2013 nam Ivo Gilisen de leiding van de kring. De 85-jarige Frans Coenen legde zijn functie als secretaris neer na bijna 28 jaar trouwe dienst. Bedankt Frans!

2013-2016 Verdere uitbouw van ons digitaal luik onder impuls van voorzitter Ivo en Serge Houbrechts.

Op 08-01-2017 overleed ons gewaardeerd lid 'meester' Frans Coenen in het A.Z. Vesalius te Tongeren, 89 jaar en 4 maanden oud. Hij werd op vrijdag 13-01-2017 te Borgloon begraven. Frans heeft vanaf de stichting, gedurende bijna 28 jaar, onze Geschiedkundige Kring gedragen als secretaris. Zonder Frans was de Geschiedkundige Kring Daris waarschijnlijk reeds lang teloor gegaan. Hij was tot op hoge leeftijd bedrijvig in de kring en heeft 'Daris', bij ontstentenis van bestuur, steeds actief gehouden.

Op 20 maart 2018 overleed weer een van onze gewaardeerde leden, nl. Joseph Breesch uit Rijkel, 84 jaar. Jef was niet alleen lid van onze Darisgroep maar hij was vooral de bezieler van een Rijkelse historische werkgroep met een viermaandelijks tijdschrift dat Rickel heette en dat later samensmolt met de Heemkring Rijkel tot één vereniging onder de naam Heemkundige en Historische Kring Rijkel. Joseph heeft in zijn leven twee grote werken geschreven en uitgegeven: 1) Diksjenèèr van het Réékels; 432 pagina's, uitgegeven in 2012, zijn levenswerk en 2) Het boek van abt Willem van Rijkel (1249-1272) dat hij volledig vanuit het werk van de grote Belgische historicus Henri Pirenne uit het Latijn vertaalde; 444 pagina's, uitgegeven in 2017. De talloze artikels die hij bovendien geschreven heeft voor de geschied- en heemkundige tijdschriften zijn niet te tellen. Zijn leven als filosoof was gevuld met schrijven en lezen. Hij ging stilletjes van ons heen zoals hij geleefd heeft: in alle stilte in zijn leeszetel bij het raam.

In 2020 had een coronapandemie de wereld in zijn greep met meer dan 2,5 milj doden wereldwijd en meer dan 20.000 doden in België. Het virus heette COVID-19. Alle samenkomsten werden verboden. Onze laatste vergadering was op 18 februari 2020 en wij startten opnieuw op ...

AGENDA

Wij komen elke derde dinsdag van de maand (van 14-16h) samen op het gelijkvloers van het 's Grevenhuis.

Voor de toekomstige agenda, zie de pagina "VERSLAGEN"

                        Volgende afspraak : dinsdag 21 mei 2024 - 14h

BOERSMA

KERN

Ivo Gilisen                  voorzitter

Guido Govaerts         archivaris

Guy Roebben            secretaris

Serge Houbrechts   webbeheer

E-mail  : geschiedkundige.kring.borgloon@outlook.com

DOELSTELLING

- Het beoefenen van de historie in het algemeen en die van Borgloon stad en fusiegemeenten in het bijzonder.
- Het bevorderen van van de belangstelling voor de historie van Borgloon stad en fusiegemeenten.
- Het historisch patrimonium bekend maken en uitdragen.
- Het aanleggen van een documentatie over de geschiedenis van de eigen regio.
- Heemkunde stad Borgloon en fusiegemeenten (zie verslagen april t.e.m. september 2007).

HISTORIE

In 1943 stichtte kanunnik Egide Konings een verdienstelijke historische kring te Borgloon. Deze kring organiseerde in 1955 in samenwerking met een uitvoerend comité een groots opgezette "Kanunnik Daris herdenking" ter gelegenheid van de 50ste verjaring van zijn afsterven. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bisschop van Luik, de provinciegouverneur van Limburg, de hulpbisschop van Luik, de deken van het Luikse kapittel, senatoren, volksvertegenwoordiger en voorzitters allerhande.

De kring verwaterde.

Tot 1983 sierde de gedenkplaat uit 1955 de gevel van het "huis Loeners" in de Papenstraat te Borgloon. Ten gevolge van herstellingswerken werd deze plaat verwijderd en bleef ze geruime tijd uit het gezichtveld van de Lonenaren. Na wat heen- en weergepraat werd ze dan uiteindelijk in 1985 opnieuw bevestigd aan de gevel van het huis Loeners.

Deze gebeurtenis had de verloren belangstelling voor de Loonse geschiedenis terug aangewakkerd. De geschiedkundige interesse werd meteen gestalte gegeven door het organiseren van twee vergaderingen; op 12-11-1984 brachten bestaande verenigingen van de Loonse fusiegemeente verslag uit over hun werking met als hoofdthema de werking van de geschiedkundige kring Hoepertingen door Camille Wijnen en op 28-01-1985 volgde een samenkomst waarop E. Vandeplas, de voorzitter van de geschiedkundige kring van Tongeren, de werking van zijn eigen vereniging toelichtte.

Samen met een voelbaar hernieuwd historische reveil in het Loonse leidde dit onder impuls van Jos Bleus op 21-03-1985 tot de oprichting van een nieuwe Loonse historische kring onder de naam "Geschiedkundige Kring kanunnik Daris". Meteen meldden zich 34 geïnteresseerde leden. Frans Coenen werd secretaris van de vereniging en zal dat tot op heden vol ijver blijven.

In 1985 nam Jos Bleus, toenmalig schepen van cultuur te Borgloon en voorzitter van de Geschiedkundige Kring, meteen een groots initiatief dat met stijl en bravoure werd uitgevoerd: de "herdenking van de 80ste verjaardag van het overlijden van kanunnik Daris" op 26-27-28 april 1985.

Verder nam onze kring deel aan de werkgroep tot oprichting van het Fruitmuseum.

Wij traden toe tot de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Onze voorzitter-schepen Jos Bleus ging verder met een reeks van grote tot zeer grote initiatieven:

"De Loonse Stroopdagen" van 1-4 mei 1986, een initiatief van Streekontwikkeling Zuid-Limburg in samenwerking met de Loonse geschiedkundige kring kanunnik Daris.

"Borgloon weer stad", een initiatief van onze voorzitter Jos Bleus die tevens schepen van cultuur te Borgloon was. Dit gebeurde tijdens de drie opeenvolgende week-ends van 23-24, 30-31 augustus en 6-7 september 1986 met 4 tentoonstellingen, een bezoek aan de Sint-Odulphuskerk en een voetbaltornooi ingericht door F.C. De Jeugd uit Borgloon en met een overvloed aan activiteiten in de deelgemeenten Bommershoven, Broekom, Gors-Opleeuw, Gotem, Groot-Loon, Hoepertingen, Kerniel, Rijkel en Voort.

De teruggevonden geschiedkundige geschriften van advocaat H. Henrotay werden verwerkt en becommentarieerd. Later werden ze gepubliceerd.

De voorstelling "Loon-Horn" op 17, in het kasteel van Horn (NL) en op 30 september 1989 in het Brigittijnenklooster te Borgloon. In het kader van "150 jaar Limburg" werd een stukje geschiedenis van het graafschap Horn en van het graafschap Loon geëvoceerd. Via toneel en vertellers liet men de graven en de prins-bisschop mijmerend dialogeren over hun wensen, verlangens, motieven en teleurstellingen, over de gebeurtenissen die hun lot bepaalden.

Jos Bleus stelt zijn boek "7.500 jaar bouwkunst in Limburg" voor.

Op uitnodiging van onze kring werd op 09-05-1992, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Fruitveiling Borgloon, het jaarlijks congres gehouden van de Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg onder het thema: "Fruit in het Oude Land van Loon".

Jos Bleus werd op 24-06-1997 als voorzitter vervangen door dhr. Auke Boersma, een Fries die als kasteelheer te Gors-Opleeuw was komen wonen. Drie jaar later overleed dhr. Boersma op 16 augustus 1999.

Na de dood van Auke Boersma kwam Jos Bleus op 20-11-1999 noodgedwongen terug als voorzitter en bleef dat tot in 2006.

23-06-1998, de leden van de geschiedkundige kring "Kanunnik Daris" op de trappen van het kasteel van Auke Boersma te Gors-Opleeuw

Jos Bleus werd op 18-04-2006 als voorzitter opgevolgd door Joseph Breesch, een filosoof uit Rijkel (+ Rijkel 20-03-2018). Hij was anderhalf jaar voorzitter tot op 09-09-2007. Onder zijn mandaat verscheen er een Loons geschiedkundig tijdschrift: "Lossensia". 3 à 4 nummers zagen het levenslicht. Door omstandigheden moest dit mooie initiatief echter tijdelijk opgeborgen worden.

Vanaf september 2007 volgde een lacune in de bestuursmandaten. Niemand voelde zich geroepen om verantwoordelijkheid te nemen. Onze moedige secretaris Frans Coenen hield tot en met 2012 de geschiedkundige kring overeind.

Ook zonder voorzitter bleef de kring verder initiatieven uitwerken.

In september 2009 vervolledigden wij de Kroniek van Borgloon. Raadpleeg op deze website.

Op 6 november 2009 en de weken die erop volgden, hield onze kring in samenwerking met de faculteit Godsgeleerdheid, K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, een prestigieuze tentoonstelling "Tussen Borgloon en Rome. Gerardus Vossius (1547-1609)". Raadpleeg op deze website.

In 2011 werd de bibliotheek van onze vereniging gedigitaliseerd.

Op 03-03-2012 startte Ivo Gilisen een website voor de Kring Daris.

Op 15 januari 2013 nam Ivo Gilisen de leiding van de kring. De 85-jarige Frans Coenen legde zijn functie als secretaris neer na bijna 28 jaar trouwe dienst. Bedankt Frans!

2013-2016 Verdere uitbouw van ons digitaal luik onder impuls van voorzitter Ivo en Serge Houbrechts.

Op 08-01-2017 overleed ons gewaardeerd lid 'meester' Frans Coenen in het A.Z. Vesalius te Tongeren, 89 jaar en 4 maanden oud. Hij werd op vrijdag 13-01-2017 te Borgloon begraven. Frans heeft vanaf de stichting, gedurende bijna 28 jaar, onze Geschiedkundige Kring gedragen als secretaris. Zonder Frans was de Geschiedkundige Kring Daris waarschijnlijk reeds lang teloor gegaan. Hij was tot op hoge leeftijd bedrijvig in de kring en heeft 'Daris', bij ontstentenis van bestuur, steeds actief gehouden.

Op 20 maart 2018 overleed weer een van onze gewaardeerde leden, nl. Joseph Breesch uit Rijkel, 84 jaar. Jef was niet alleen lid van onze Darisgroep maar hij was vooral de bezieler van een Rijkelse historische werkgroep met een viermaandelijks tijdschrift dat Rickel heette en dat later samensmolt met de Heemkring Rijkel tot één vereniging onder de naam Heemkundige en Historische Kring Rijkel. Joseph heeft in zijn leven twee grote werken geschreven en uitgegeven: 1) Diksjenèèr van het Réékels; 432 pagina's, uitgegeven in 2012, zijn levenswerk en 2) Het boek van abt Willem van Rijkel (1249-1272) dat hij volledig vanuit het werk van de grote Belgische historicus Henri Pirenne uit het Latijn vertaalde; 444 pagina's, uitgegeven in 2017. De talloze artikels die hij bovendien geschreven heeft voor de geschied- en heemkundige tijdschriften zijn niet te tellen. Zijn leven als filosoof was gevuld met schrijven en lezen. Hij ging stilletjes van ons heen zoals hij geleefd heeft: in alle stilte in zijn leeszetel bij het raam.

In 2020 had een coronapandemie de wereld in zijn greep met meer dan 2,5 milj doden wereldwijd en meer dan 20.000 doden in België. Het virus heette COVID-19. Alle samenkomsten werden verboden. Onze laatste vergadering was op 18 februari 2020.

Intussen zijn wij terug opgestart en hebben ons volledig ingezet om ons immaterieel erfgoed te digitaliseren en beschikbaar te maken voor het publiek.  Tevens lanceren we een nieuwe website gericht op de uitbreiding van de digitale fotobank en archieven.

bottom of page